• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 18.01.2018 13:56

Додаток 2
до рішення міської ради
06.09.2017 № 27/VII-332
ПОРЯДОК
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради
комунальних підприємств Краматорської міської ради та її комітетівI. Загальні положення


1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – Комунальне підприємство), який створюється з метою забезпечення законної, ефективної, прозорої діяльності Комунального підприємства та захисту інтересів територіальної громади міста Краматорськ і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника Комунального підприємства.


2.Наглядова рада Комунального підприємства створюється за рішенням органу, до сфери управління якого належить Комунальне підприємство.


3.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі - Орган), приймає рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства, якщо останнє відповідає Критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради Комунального підприємства є обов’язковим, затвердженим Краматорською міської радою (надалі – Міська рада).


4.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, статутом комунального підприємства та цим Порядком.


5. Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.II. Склад наглядової ради


1.До складу наглядової ради обов’язково включаються представники виконавчого комітету міської ради, представники міської ради та незалежні члени, обрані на конкурсних засадах в порядку згідно з додатком 3.


2.Загальна чисельність наглядової ради визначається Органом, але не може бути меншою за 6 осіб та більшою за 12 осіб:

- ⅓ від загального складу наглядової ради – шляхом призначення міським головою,

- ⅓ від загального складу наглядової ради – шляхом призначення Краматорською міською радою,

- ⅓ від загального складу наглядової ради – за результатами конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради Комунального підприємства.


3.Персональний склад наглядової ради формується шляхом прийняття Міською радою відповідного рішення на підставі розпорядження міського голови щодо призначення ⅓ членів наглядової ради від її загального складу, результатів конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради.III. Утворення наглядової ради


1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення Міською радою Критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради Комунального підприємства є обов’язковим, приймає рішення про утворення наглядової ради Комунального підприємства та визначає загальну чисельність наглядової ради.


2. Рішення про утворення наглядової ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати його прийняття.


3.Представники виконавчого комітету Краматорської міської ради до складу наглядової ради призначаються розпорядженням міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради Комунального підприємства.


4.Міська рада призначає членів наглядової ради шляхом прийняття відповідного рішення на підставі письмових пропозицій від депутатів Міської ради.


5.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно з додатком 3, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради Комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради у кількості, що становить ⅓ від загальної чисельності наглядової ради.


6. Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядової ради Комунального підприємства.ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради


1.Кількісний склад членів наглядової ради:


1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.


1.2. Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.


2.Організаційна структура наглядової ради:


2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.


Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.


2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються статутом Комунального підприємства та цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.


3.Засідання наглядової ради:


3.1. Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.


Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.


3.2. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.


У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.


3.3. Засідання наглядової ради (в тому числі і позачергові) обов’язково скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу:

- Міської ради, міського голови, виконавчого комітету Міської ради;

- будь-якого з членів наглядової ради;

- органу, до сфери управління якого належить Комунальне підприємство;

- керівника Комунального підприємства.


3.4. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.


3.5. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.


3.6. Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.


3.7. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються керівництвом підприємства персонально не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.


3.8. Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується Органом.


3.9. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання. Один примірник протоколу зберігається Органом, другий – передається на зберігання керівнику Комунального підприємства. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.V. Повноваження наглядової ради комунального підприємства


1.Повноваження наглядової ради Комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства та цим Порядком.


2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:


- визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;


- здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних Комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю Комунального підприємства;


- аналізує дії керівника щодо управління Комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням Комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень Міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;


- вносить пропозиції Міській раді, виконавчому комітету Міської ради, міському голові та керівнику Комунального підприємства з питань діяльності Комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;


- бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;


- розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;


- розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;


- приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів Комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;


- приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення Комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд Міської ради;


- подає Міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту Комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації Комунального підприємства;


- складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення Міській раді;


- вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього Порядку, статуту Комунального підприємства та рішень Міської ради.


3. За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розпису Комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.


4. Проекти фінансових планів Комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. Комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення Комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.


Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.


5. Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.


6. Наглядова рада зобов’язана інформувати Міську раду, міського голову, Орган про погіршення фінансово-економічного стану Комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб Комунального підприємства, про недодержання вимог статуту Комунального підприємства тощо.


Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядової ради.


7. Наглядова рада має право вимагати від керівника Комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на Комунальному підприємстві.


При цьому наглядова рада здійснює контроль за дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами.


У разі невиконання цієї вимоги з вини керівника комунального підприємства, наглядова рада ініціює перед міським головою питання притягнення керівника Комунального підприємства до відповідальності.VI. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради


1.Права члена наглядової ради:


1.1. Член наглядової ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях наглядової ради.


1.2. Члени наглядової ради мають право:


- отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність Комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;


- безперешкодного доступу до всіх приміщень Комунального підприємства;


- безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб та працівників Комунального підприємства;


- брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві;


- отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 дні до визначеної дати проведення засідання;


- вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради Комунального підприємства;


- подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;


- вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Порядку;


- порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.


2.Члени наглядової ради зобов’язані:


- діяти в інтересах Комунального підприємства та територіальної громади;


- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства та цим Порядком;


- не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;


- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;


- брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;


- виконувати рішення наглядової ради та її комітетів.


3.Повноваження голови наглядової ради.


Голова наглядової ради:


- керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;


- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою;


- скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;


- не рідше одного разу в рік звітує перед Міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;


- за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;


- представляє наглядову раду у відносинах з Комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;


- призначає заступника з числа членів наглядової ради;


- підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.VII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради


1. Повноваження члена наглядової ради Комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради або з інших підстав, визначених цим Порядком.


Повноваження члена наглядової ради Комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог ч.2 Розділу II цього Порядку.


2. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради у випадках, передбачених цим Порядком.


3. Член наглядової ради Комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в Додатку 3, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради Комунального підприємства, вимогам до незалежних членів наглядових рад Комунальних підприємств, визначених рішенням Міської ради.


4. Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради Комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради Комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття такого рішення протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається прийнятим за принципом мовчазної згоди.


5. Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови, рішення Міської ради чи рішення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради.


6. Повноваження члена наглядової ради Комунального підприємства припиняються також у випадку:


- неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;


- неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;


- притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;


- смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;


- визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;


- ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту Комунального підприємства;


- закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.


7. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначеного цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком у строк, що не перевищує двох місяців.VIII. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації комітетів наглядової ради комунального підприємства


Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації комітетів наглядової ради Комунального підприємства визначаються рішенням наглядової ради.


Повноваження комітетів наглядової ради Комунального підприємства визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою згідно із статутом підприємства.
Секретар міської ради                                                       Д.В. Ошурко

Додаток 3
до рішення міської ради
ПОРЯДОК
призначення членів наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської радиІ. Загальні положення


1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – Комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені Порядком утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради Комунального підприємства Краматорської міської ради.


2. Члени наглядової ради Комунального підприємства (в тому числі незалежні) мають відповідати наступним загальним вимогам протягом усього строку здійснення ними повноважень члена наглядової ради:


2.1. наявність повної цивільної дієздатності;


2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;


2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;


2.4. не бути посадовою особою органів державної лади;


2.5. відсутність судимості.


3. Призначення незалежних членів наглядової ради Комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад (далі – Конкурсна комісія).


4. Незалежним членом наглядової ради Комунального підприємства не може бути особа, яка:


1) є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою такого Комунального підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;


2) є або протягом останніх трьох років була працівником такого Комунального підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;


3) отримує або отримувала від такого Комунального підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи;


4) у встановленому законодавством України порядку представляє інтереси такого Комунального підприємства;


5) є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування чи їх уповноваженим представником;


6) є аудитором такого Комунального підприємства або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;


7) бере участь в аудиті такого Комунального підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;


8) має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з таким Комунальним підприємством або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як учасник, керівник або член виконавчого органу Комунального підприємства, яке має або мало такі зв’язки;


9) працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради такого Комунального підприємства або протягом останніх до дати призначення до членів наглядової ради трьох строків;


10) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини та/або є близькою особою посадових осіб Комунального підприємства (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції").II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств


1. Для відбору незалежних членів наглядових рад Комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.


Конкурс по відбору незалежних членів наглядової ради Комунального підприємства по кожному Комунальному підприємству проводиться Конкурсною комісією окремо.


2. Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті Міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради Комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.


3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад


1. Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш за ½ від загального складу Конкурсної комісії.


2. Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.


3. Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.


4. Інформація про дату, час та місце проведення засідань Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради не пізніше ніж за 2 робочі дні до їх початку.


5. Засідання Конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.


Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.


Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів.IV. Порядок проведення конкурсу


1. Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:


- найменування, юридичне та фактичне місце знаходження Комунального підприємства, основні напрями його діяльності;


- строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;


- номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;


- перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;


- дата та місце проведення конкурсного відбору;


- вимоги відповідно до пункту 2.2. Розділу I цього Порядку.


2. Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:


1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі з відбору незалежних членів наглядових рад, а також підтверджує, що відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядових рад, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;


2) копію документу, що посвідчує особу;


3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;


4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);


5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.


Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.


3. Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.


4. Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.


Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

- невідповідність кандидата встановленим вимогам;

- подання неповного пакету документів.


У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі формулюється підстава для такої відмови. У випадку, якщо підстав для відмови декілька, у протоколі обов’язково вичерпно формулюються усі підстави.


Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного Конкурсною комісією строку подання таких документів.


5. У разі наявності лише одного кандидата на одну посаду на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі всім заявленим кандидатам Конкурсна комісія протягом 5 днів з дня завершення строку на подання документів на участь у конкурсі (останньої відмови від допуску кандидата до участі в конкурсі) оголошує проведення нового конкурсу.


6. Протягом 5 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій Конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.


7. За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.


8. Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.
Секретар міської ради                                                       Д.В. Ошурко3148 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?