• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 24.01.2019 16:03

ПОГОДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

15.10.2014 № 502


Зі змінами

рішення виконкому міської ради

18.05.2016 № 336


Зі змінами

рішення виконкому міської ради

02.05.2018 № 296


Зі змінами

рішення виконкому міської ради

19.12.2018 № 944
ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті
Краматорської міської ради


1. Загальні положення


1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Краматорської міської ради (далі –громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в місцевому самоврядуванні міста Краматорська, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування міста, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час виконання органами місцевого самоврядування покладених на них законом повноважень.


1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.


Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується виконавчим комітетом Краматорської міської ради (далі - Орган).


Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.


1.3. Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.


2. Повноваження та основні завдання громадської ради


2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами територіальної громади міста Краматорська;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

- сприяння врахуванню органом громадської думки під час вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.


2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує та подає органу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

- готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань місцевого значення у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

- здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

- інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

- збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста Краматорська;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.


2.3.Громадська рада має право:

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

- залучати до роботи громадської ради працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

- отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.


2.4. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено виконавчі органи Краматорської міської ради, з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про державну таємницю» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» тощо.


3. Членство у громадській раді, права та обов’язки членів громадської ради


3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, які зареєстровані (легалізовані) в установленому законом порядку в місті Краматорску та провадять свою діяльність на території міста Краматорська (далі - інститути громадянського суспільства).


Інститут громадянського суспільства для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.


До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.


3.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.


3.3. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб.


Строк повноважень складу громадської ради – два роки.


До складу громадської ради може бути обрано лише по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.


3.4. Для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).


Якщо при органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.


У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.


До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники органу, при якому утворюється громадська рада.


Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на офіційному веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.


3.5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.


3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.


До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.


3.7. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.


У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.


За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.


3.8. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 3.1 цього Положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.


Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.


3.9. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.


Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.


Орган оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті міської радв та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.


Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.


3.10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника в громадській раді, припинення його членства у громадській раді та/чи його заміну на іншу особу;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви;

- обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

- смерті члена громадської ради.


3.11. У разі припинення представником інституту громадянського суспільства свого членства у громадській раді його місце займає інший представник того самого інституту громадянського суспільства, кандидатура якого за пропозицією відповідного інституту громадянського суспільства затверджується на найближчому засіданні громадської ради.


У разі відсутності пропозиції від інституту громадянського суспільства щодо заміни свого представника у громадській раді протягом місяця з дати припинення членства колишнього представника його місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.


Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.


Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.


3.12. Члени громадської ради зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях громадської ради;

- брати участь у роботі постійних комісій громадської ради;

- у своїй діяльності дотримуватись даного Положення та Регламенту діяльності громадської ради при його затвердженні;

- об’єктивно та неупереджено доводити рішення громадської ради до інституту громадянського суспільства, що делегував його до ради, до громадськості регіону та до засобів масової інформації;

- сприяти реалізації рішень громадської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.


3.13. Члени громадської ради мають право:

- бути обраними до керівних органів ради та бути членами постійних комісій громадської ради;

- представляти на засіданні громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства, що делегував їх до ради, а також громадськості регіону;

- за дорученням голови громадської ради або керівника постійної комісії представляти інтереси та рішення громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

- бути присутнім на засіданнях інших постійних комісій громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом.

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.


4. Дострокове припинення повноважень громадської ради


4.1. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації органу.


Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу.


4.2. У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених пунктом 4.1 цього Положення, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 3.4 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.


5. Керівні органи громадської ради


5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.


Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.


Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.


5.2. Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях органу.


Голова громадської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.


Кількість заступників та їх функції визначається громадською радою. У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник, визначений на засіданні громадської ради.


5.3. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді відповідно до пункту 3.10 цього Положення, у разі висловлення йому недовіри громадською радою.


У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.


5.4. Громадська рада має секретаря, який обирається рейтинговим голосуванням.


Секретар громадської ради:

- організовує засідання громадської ради;

- узгоджує з головою ради та його заступником порядок денний;

- повідомляє членів громадської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;

- виконує доручення голови та його заступника щодо організації діяльності громадської ради;

- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію громадської ради.


5.5. За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.


6. Організація роботи громадської ради


6.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.


Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.


Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.


6.2. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.


Засідання громадської ради проводяться відкрито.


У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу, його заступник або інший уповноважений представник органу.


За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.


6.3. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.


У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


6.4. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.


Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.


6.5. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.


Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.


6.6. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці "Громадська рада".


6.7. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.


6.8. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.Секретар міської ради                                                                 Д.В. ОшуркоЗаступник начальника відділу правового

забезпечення та захисту інтересів

територіальної громади                                                                 Ю.В. Кузіна

5643 перегляди

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?