• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 11.08.2015 21:41

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Ліцензія АГ №575284 від 12.04.2011р.


Генеральні плани, суміщені з детальними планами території населених пунктів:
с. СЕМЕНІВКА, с-ща АШУРКОВЕ
м. Краматорська


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЗамовник: виконком Краматорської міської ради


Договора №113-1/14                                                                    Арх. №519

№137-2/15                                                                                                           
Директор                                                                                         І.О.ФайвішенкоГоловний архітектор проекту                                                       М.Є.Стебловський

2015

ЗМІСТСклад авторського колективу


Склад проекту


Словник основних термінів, які використовуються в роботі


Вступ


1. Аналітична частина

1.1 Стисла характеристика населених пунктів

1.2 Господарський комплекс

1.3 Населення

1.4 Зайнятість та трудові ресурси

1.5 Існуючий житловий фонд

1.6 Громадське обслуговування

1.7 Вулична –дорожня мережа

1.8 Інженерна інфраструктура

1.8.1 Водопостачання

1.8.2 Каналізація

1.8.3 Газопостачання

1.8.4 Теплопостачання

1.8.5 Санітарне очищення

1.9 Стан навколишнього середовища


2. Обгрунтування та пропозиції

2.1 Прогноз розвитку господарського комплексу

2.2 Прогноз демографічного розвитку населених пунктів

2.3 Прогноз зайнятості та трудових ресурсів

2.4 Житлове будівництво

2.5 Соціальна інфраструктура

2.6 Архітектурно-планувальна організація території населених пунктів

2.7 Вулично-дорожня мережа

2.8 Інженерна інфраструктура

2.8.1 Водопостачання

2.8.2 Каналізація

2.8.3 Газопостачання

2.8.4 Теплопостачання

2.8.5 Санітарне очищення

2.8.6 Інженерна підготовка території

2.9 Заходи по поліпшенню охорони навколишнього середовища

2.10 Території необхідні для подальшого розвитку населених пунктів

2.11 Сучасний та проектний розподіл території

2.12 Організаційні заходи із реалізації генерального плану

2.13 Основні показники генеральних планів населених пунктів


Графические материалы


↑ На верх


Склад авторського колективу


№ п/п Найменування розділів Посада Прізвище, ім’я, по- батькові Підпис
1 2 3 4 5
1 Архітектурно-планувальне та об’ємно-просторове рішення Гол. архітектор проекту Стебловський М.Є.  
Провідний архітектор Степаніщенко А.І.
Архітектор Карселадзе К.В.
2 Техніко – економічна частина Провідний інженер-економіст Чиганова Л. В.  
3 Інженерно-комунальне облаштування Провідний інженер Стебловський М. Є.  
4 Охорона навколишнього середовища Провідний інженер Стебловський М.Є.  
Склад проекту


№ п/п Наіменування матеріалів Масштаб арх №
  I Графічні матеріали
1 Схема розташування населених пунктів в системі розселення 1:25000 514
2 Опорний план зі схемою планувальних обмежень 1:2000 515
3 Проектний план з прогнозованими планувальними обмеженнями 1:2000 516
4 Схема інженерного обладнання території 1:2000 517
5 Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту 1:2000 518
6 Схема інженерної підготовки та захисту території 1:2000 518а
  II Текстовий матеріал
7 Пояснювальна записка книга 519
8 Диск с графічними матеріалами    ↑ На верхСловник основних термінів, які використовуються у роботі


1. Схема планування території - містобудівна документація, що визначає принципові рішення планування, забудови та іншого використання територій та їх окремих частин.


2. Генеральний план - основний юридичний документ, що визначає в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, планувальну структуру населеного пункту, функціональне зонування його території, розміщення центрів обслуговування, мережу транспортного сполучення та інженерного забезпечення.


3. Проект - оперативний план, проект детального планування, що охоплює в прогнозі черговий етап розвитку населеного пункту, як правило, в межах 10-15 років, забезпечує безперервність процесу проектування розвитку населеного пункта і постійної життєздатності генерального плану. Уточнюється при необхідності кожні 4-5 років.


4. Санітарно-захисна зона - спеціальна територія з особливим режимом використання, що встановлюється навколо об’єктів і виробництв, що є джерелом впливу на довкілля і здоров’я людини.


5. Населений пункт - визначений суспільною необхідністю компактный ареал концентрації населення з усіма умовами для його існування - праці, побуту, відпо-чинку; елемент системи розселення.


6. Землі сільськогосподарського призначення - землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.


7. Землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування.


8. Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій.


9. Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відповідно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення


10. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій↑ На верхВступ


Генеральні плани, суміщені з детальними планами території с. Семенівка, с-ща Ашуркове розробляються ТОВ «Прогрес - Цивільпроект» згідно договорів №№113-1/14, 137-2/15 на замовлення виконкому Краматорської міської ради.


Підставою для розробки проекту є:

- рішення виконавчого комітету Краматорської міськради щодо розроблення генерального плану;

- завдання на розробку містобудівної документації


Раніше генеральний план населених пунктів не розроблявся.


Метою будь-якого генерального плану є розробка довгострокової моделі розвитку поселення, визначення планувальних рішень, параметрів та основних завдань з розвитку усіх ланок господарства, що має забезпечити населенню сприятливі умови для життя, праці та відпочинку.


Генеральний план є документом територіального планування населеного пункту і має включати в себе положення, що визначають:

- пропозиції і заходи щодо сталого розвитку території населеного пункту, його інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур;

- зонування території з виділенням функціональних зон і зон з особливими умовами використання (охоронні, санітарно-захисні зони, зони охорони пам’ятників історії та культури, водоохоронні, зони охорони джерел питного водопостачання, зони охоронюваних об’єктів та інші);

- перелік заходів з реалізації генерального плану і вказівку на послідовність їх виконання.


Генеральний план є підставою для виконання наступних видів робіт:

детальний план території;

план зонування території (зонінг);

план земельно-господарського устрою;

обґрунтування проектних меж поселення;


Однією з головних завдань цього проекту є визначення територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, забезпечення раціонального використання територій, регулювання розселення.


Цим проектом виконано функціональне зонування території поселень та виявлено території для нового житлового будівництва.


Інформаційною базою для розробки генерального плану послужили слідуючі матеріали:


"Генеральний план м. Краматорська Донецької області", ін-т "Донбасцивільпроект", 2008 р.;


- «Нормативна грошова оцінка земель с. Семенівка і с-ща Ашуркове м. Крама-торська», ін - т "Донбасцивільпроект", 2011;


- офіційні вихідні дані та інша інформація, зібрана в процесі проектування.


Для проектування використана топографічна зйомка у векторному форматі масштабу 1:2000.


У роботі використані нормативно-правові матеріали:

Земельний Кодекс України,

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр ">Водний кодекс України,

Закони України:

- http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 "> «Про основи містобудування»,

- «Про регулювання містобудівної діяльності»,

- «Про охорону культурної спадщини»,

- http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 "> «Про охорону навколишнього середовища»,

- http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2807-15 "> «Про благоустрій населених пунктів»,

- http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 "> «Про землеустрій»

ДБН 360 - 92** "Планування і забудова міських і сільських поселень",

ДСТУ – Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад, зміст плану зонування територій (зонінг),

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»,

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»,

ДБН В.1.1- 4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»,

ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»,

Довідник проектувальника "Містобудування";

ДСП 379/1404-96 "Державні санітарні правила планування та забудовии населених пунктів"

"Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків і територій житлової забудови".


У відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану не обмежується.


Основні показники генерального плану розраховуються на етап 15-20 років (до 2035 р.), який проектом прийнято називати розрахунковим періодом генплану.


Розрахункові показники генерального плану, що базуються на демографічному і соціально- економічному прогнозах, є орієнтовними.


В складі проекту виконаний комплексний аналіз існуючого використання території населених пунктів з відображенням меж земель різних категорій, меж обмежень, що диктують певні регламенти щодо використання земельних ділянок, меж територій об’єктів історико-культурної спадщини, зон з особливими умовами використання і т.д.↑ На верх1. Аналітична частина


1.1.Стисла характеристика населених пунктів


Село Семенівка і с-ще Ашуркове розташовані в південно-східній частині міста Краматорська. Підпорядковані Краматорській міській раді.


Селище Ашуркове розташоване на південний захід від с. Семенівка.


Територія населених пунктів межує: с. Семенівка - на півночі, заході і сході - з землями м. Краматорська, на південному сході - з землями Білокузьминівскої сільської ради Костянтинівського району Донецької області, с-ще Ашуркове - майже все знаходиться в оточенні земель Костянтинівського району.


Сумісним землекористувачем населених пунктів раніше був КСП «Веселий». На даний час землі колишнього КСП розпайовані.


Рельєф поселень переважно рівнинний, помірно пересічений р. Другою Біленькою і яружно-балковою мережею.


Зовнішні зв’язки з Краматорськом і прилеглими населеними пунктами забезпе-чуються автошляхами місцевого значення, по яких здійснюється регулярне автобусне сполучення.


Клімат в районі м. Краматорська помірно-континентальний з високою річною температурою повітря, недостатньою кількістю атмосферних опадів, рідкими сильними дощами і значними сухими вітрами переважно східного і південно-східного напрямку, що викликають засуху влітку, взимку різке зниження температури. Температура повітря у липні +25 оС- +30 оС, самий холодний місяць року - лютий-.15 оС-20 оС


Взимку часто спостерігаються відлиги, іноді повністю сходить сніговий покрив, а на річках у зв’язку з цим спостерігаються паводки.


Річна сума опадів - 377 мм. Для літнього періоду характерно невелика кількість днів з опадами.


Гідрографічна мережа поселень відноситься до басейну Сіверського Донця, представлена р. Друга Біленька, притокою р. Казений Торець.


Переважними грунтами на території району є середньо-і сильнозмиті чорноземи.


На території населених пунктів відсутні особливо охоронювані природні території.


Об’єкти культурної спадщини представлені розташованим в с. Семенівка пам’ятником історії - братською могилою радянських воїнів.


Статистичні відомості про площу населених пунктів, чисельність населення та кількість садиб станом на 01.01.2015 р приводяться в нижченаведеній таблиці 1.1.1


Населений пункт Територія (га) Чисельність населення, осіб Кількість будинків, шт.
село Семенівка 109 320 185
селище Ашуркове 3 15 1


Село Семенівка розташоване на відстані 11 км на південний схід від м. Крама-торська.


Засноване поміщиком С. П. Масюковим в 1785 - 1792 р.р. Названо на честь його імені.


Загальна площа села згідно форми статистичної звітності 6-зем. на 01.01.2015 р. становить 109,0 га.


Річка Друга Біленька ділить його територію на дві частини. Більша частина села - східна, має площу 77,7 га, знаходиться на правому березі річки. Західна частина села, площею 31,3 га, розташована на лівому березі.


Рельєф західної частини спокійний рівнинний з загальним пониженням на пів-нічний схід у бік річки.


Поверхня східної частини порізана яружно-балковою мережею також з пони-женням у бік річки.


В межах села сформувалася сельбищна зона з компактною планувальною структурою, утвореною садибною забудовою, розташованою лінійно вздовж вулиць


В південній частині села значні площі займає вільна територія, придатна під забудову.


Житловий фонд представлений одноповерховими садибними будинками в кількості 185 штук


Чисельність проживаючих на початок 2015 р. становила 320 чол.


Соціальна інфраструктура розвинута недостатньо На сьогоднішній день функціонують магазин і церква, клуб - не працює.


Озеленення представлено зеленими насадженнями біля громадських об’єктів та лінійними насадженнями вздовж вулиць, річок, кладовищ.


Регулярне автобусне сполучення з Краматорськом та іншими населеними пунктами здійснюється по автодорозі місцевого значення, яка підходить до села з півночі. В межах села рух автотранспорту здійснюється по вул. Шкільній.


Основні місця прикладання праці - фермерські господарства, об’єкти соціальної сфери в межах села, а також установи і підприємства м. Краматорська.


В південній частині села водопостачання здійснюється від м. Краматорська. У східній частині водопостачання відсутнє. Жителі користуються колодязями.


Централізоване газопостачання, каналізація відсутні.


Опалення в житлових будинках пічне на твердому паливі.


Селище Ашуркове розташоване вздовж залізничної гілки Краматорськ - Артемівськ на відстані 11 км від центру м. Краматорська. Селище є зупиночним пунктом «Ашуркове». В даний час зупинка поїздів відсутня.


Загальна площа селища - 3,0 га. Рельєф спокійний, рівнинний.


Житловий фонд не придатний для проживання.


Об’єкти культурно-побутового обслуговування відсутні.


Водопостачання здійснюється від Дружківського водоводу.


Каналізація відсутня, жителі користуються вигрібними ямами.


Теплопостачання пічне на твердому паливі. Газопостачання відсутнє.↑ На верх


1.2 Господарський комплекс


Село Семенівка.


В селі відсутні промислові та комунально-складські підприємства.


Раніше основою господарського комплексу поселення було сільськогосподарське виробництво, представлене КСП «Веселий» із спеціалізацією - рослинництво.


В даний час землі сільгосппідприємства розпайовані.


У процесі трансформації господарства на території колишнього КСП утворились і функціонують селянські фермерські господарства ПРАТ «Урожай», ТОВ «Краматорський Урожай».


Виробничі споруди в межах села відсутні.


Основну групу містоутворюючих кадрів становлять трудящі, виїзджаючі на роботу в м. Краматорськ.


Обслуговуюча галузь представлена магазином і культовою спорудою - церквою. Установи повсякденного і періодичного користування, необхідні для повного забезпечення соціально-культурних потреб населення, розташовані в адміністративному центрі м. Краматорську.


Селище Ашуркове. Так як населений пункт є селищем зупиночного пункту, то й основним місцем прикладання праці жителів було обслуговування зупиночного пункту.


В даний час зупинка поїздів не здійснюється.↑ На верх


1.3 Населення


Станом на 01.01.2015 р. наявне населення с. Семенівка становило 320 чол.


Розподіл населення за віковими групами наступний:

- молодше працездатного віку (0-15 років) - 47 чол. - 14,7%,

- населення працездатного віку - 153 чол. - 47,8 %,

- старше працездатного віку - 120 чол. - 37,5%.


З аналізу вікової структури населення видно, що в селі мала питома вага дитячого населення і велика питома вага - людей старше працездатного віку.


В с-щі Ашуркове наявне населення на початку року становило 15 осіб, з них 1 особа - молодше працездатного віку (дошкільного), 11 осіб - в працездатному віці, 3 особи - старше працездатного віку.Фактично проживає 1 особа.↑ На верх


1.4 Зайнятість та трудові ресурси


Основну вікову групу трудових ресурсів (економічно активного населення) становить населення в працездатному віці. Додатковим резервом трудових ресурсів є пенсіонери за віком, які продовжують трудову діяльність.


Враховуючи відсутність місць концентрації праці в структурі трудових ресурсів частка працюючих пенсіонерів мізерна, і нею можна знехтувати.


Загальна кількість працюючих в населених пунктах становить 112 осіб або 68,3% від всього працездатного населення. Решта населення працездатного віку не працює або зайнята в домашньому та особистому підсобному господарстві.


В межах населеного пункту працює 2 особи. Основна частина працюючого населення (110 чол.) зайнята на підприємствах та в установах міста Краматорська.


Висновки:


До негативних аспектів стану економічної і соціальної сфери необхідно віднести: значну незайнятість працездатного населення; несприятливу демографічну ситуацію - високу частку осіб похилого віку, міграцію молодого населення; низький рівень соціального обслуговування та благоустрою населених пунктів.↑ На верх


1.5 Існуючий житловий фонд


В с. Семенівка весь житловий фонд садибний одноповерховий. Налічує 185 будинків (квартир), орієнтовною площею 9,0 т.м2.


Середня житлова забезпеченість становить 28,1 м2 на 1 людину, в 1 будинку (квартирі) проживає по 1,7 особи, що пояснюється наявністю деякої кількості порожніх будинків.


Для житлового та громадського будівництва виконана оцінка території за ступенем її сприятливості для будівельного освоєння. В основі оцінки лежить аналіз природних і техногенних обмежень, в межах яких встановлюється певний режим містобудівної діяльності.


Проектом виділені території з особливими умовами використання: До них віднесені зони, що формуються санітарно-гігієнічними обмеженнями:

- прибережні захисні смуги;

- санітарно - захисні зони від кладовищ;

- санітарно-захисні зони від залізничної лінії МШС;


У північно-східній частині села Семенівка знаходяться два кладовища:недіюче з санітарно-захисною зоною - 100 м, діюче з СЗЗ -300 м.


По обміру картографічного матеріалу в СЗЗ від кладовищ розміщується 28 будинків, загальною площею 1,2 тис. м2, де проживає близько 40 жителів.


Прибережна захисна смуга р. від Друга Біленька відповідно до ДСП - 173-96 - 50 м. Житлові будинки в прибережну смугу не потрапляють.


В с-щі Ашуркове на даний час житловий фонд не придатний для проживання.↑ На верх


1.6 Громадське обслуговування


Із об’єктів громадського обслуговування в селі є магазин, церква. Будівля клубу знаходиться в незадовільному стані, не експлуатується


Установи освіти (дитячий садок та школа) в селі відсутні. Діти шкільного віку навчаються в школах с.Новоселівка (№28) і с. Білокузьминівка Костянтинівського району. Учні старших класів відвідують школи м. Краматорська.


Жителі села обслуговуються лікувально-оздоровчими установами м. Краматорська (поліклінікою №2 міської лікарні №4).


Найближче пожежне депо розташоване в м. Краматорську.↑ На верх


1.7 Вулично-дорожня мережа


В даний час зовнішні зв'язки села Семенівки з містом Краматорськом та іншими населеними пунктами Донецької області здійснюються по автодорозі місцевого значення , яка перетинає територію села по осі вулиці Шкільної.


Інтенсивного транзитного руху через територію с. Семенівка немає.


Своєї автостанції в селі немає.


Для транспортних зв'язків з іншими населеними пунктами, жителі села користуються приміським автобусним маршрутом, який курсує між селом та залізничним вокзалом міста Краматорська.


Село має розвинену мережу вулиць лінійної структури.


Покриття вулиць села знаходиться в незадовільному стані. Частина з них не має асфальтового покриття. За технічними параметрами деякі вулиці не відповідають нормативним вимогам для руху транспорту.


Протяжність існуючої вулично-дорожньої мережі становить 5,3 км↑ На верх


1.8 Інженерна інфраструктура


1.8.1 Водопостачання


В селі Семенівка централізоване водопостачання є тільки в західній його частині: по вул. Шкільній та вул. Луговій.


Джерелом водопостачання питної води є міська мережа м. Краматорська.


Вода подається до села по водоводу діаметром 250 мм


Розвідна мережа всередині села має діаметр – 75 мм


Схема водопостачання тупикова, система однозональна. Пожежних гідрантів у селі немає. Мережі водопостачання знаходяться в задовільному стані.


Існуючі витрати води села становлять 10 м3/добу.


Протяжність існуючої мережі водопостачання - 1,0 км


Полив присадибних ділянок здійснюється з свердловин, пробурених на ділянках власників.↑ На верх


1.8.2Каналізація


Централізована каналізація в селі Семенівка та с-щі Ашуркове відсутня. Населення користується дворовими вбиральнями.↑ На верх


1.8.3 Газопостачання


В даний час населені пункти Семенівка та Ашуркове не газифіковані.↑ На верх


1.8.4Теплопостачання


Централізоване теплопостачання в населених пунктах Семенівка та Ашуркове відсутнє.


Мешканці користуються опаленням від пічних установок на твердому паливі.↑ На верх


1.8.5Санітарне очищення


Санітарне очищення території від твердих побутових відходів в селі планове-подвірне.


Тверді відходи в кількості 9,0 т/рік вивозяться на сміттєве звалище, яке розташоване в м.Краматорську.↑ На верх


1.9Стан навколишнього природного середовища


Сучасний екологічний стан території населених пунктів визначається впливом локальних джерел забруднення на компоненти природного середовища, а також трансграничним переносом забруднених речовин повітряним та водним шляхом.


Пріоритетним фактором стану середовища за ступенем впливу на здоров’я людини є забруднення атмосферного повітря.


Село Семенівка та сел.Ашуркове не газифіковані, тому основними джерелами шкідливих викидів в атмосферу є пічні установки садибної забудови та автотранспорт, що рухається по місцевим автошляхам. Промислові об’єкти в межах в населених пунктів відсутні.


Джерелом забруднення підземних та поверхневих вод являються водопроникні ями в дворових туалетах і переробка твердих відходів на присадибних ділянках


Забруднення ґрунту пов'язане з різними процесами життєдіяльності людини, промисловим виробництвом, формуванням побутових промислових відходів.


Основними джерелами забруднення ґрунтів є накопичення побутових відходів.


Загалом стан навколишнього природного середовища населених пунктів задовільний.↑ На верх2. Обгрунтування та пропозиції


2.1 Прогноз розвитку господарського комплексу


На даній стадії проекту визначаються загальні напрямки соціально-економічного розвитку населеного пункту, можливі зміни в розвитку економіки, кількості працюючих і загальній кількості населення , що забезпечить можливість виконання його головної мети – розробки пропозицій по територіальному розвитку.


Події останніх років і економічна криза суттєво вплинули на розвиток господарського комплексу міста в цілому, та населених пунктів зокрема.


Особливостями цього періоду являються нестабільність розвитку соціально-економічної сфери. Тому, в сучасних умовах господарської діяльності, з розвитком недержавного сектору економіки, при обмежених фінансових можливостях міста і області та при важкопрогнозованих можливостях окремих власників та підприємців, розробка конкретних пропозицій щодо розвитку господарського комплексу у відповідності з конкретним періодом часу нереальна.


Економічні зміни, що відбуваються в країні, обумовлюють крупномасштабні структурні перетворення, які не можуть бути швидкоплинними.


Проте ресурсні можливості населених пунктів такі як близькість великого міста, наявність транспортних шляхів, земельні ресурси, вільні трудови ресурси, створюють передумови для їх подальшого розвитку.


Одна із головних переваг - близькість Краматорська – одного із великих міст даного регіону, приваблює внутрішніх мігрантів можливістю найти роботу та сприятливі умови для проживання.


Слабкими сторонами, що негативно впливають на соціально-економічний розвиток поселень, є внутрішня транспортна і соціальна інфраструктура, проблеми в області демографії та трудових ресурсів, відсутність комунальної інфраструктури, від’ємні показники миграції, віттік молоді, відсутність благоустроєного житла.


Метою розвитку населених пунктів може бути забезпечення їх сталого розвитку, інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, що можливе шляхом розвитку будівництва житла та об’єктів соціально-культурної сфери, що призведе до покращення соціально-економічної та демографічної ситуації в цілому, збільшить приплив населення. Створення сприятливих умов для розвитку житлово-цивільного будівництва можливе на основі розвитку реального сектору економіки.


Розвиток господарського комплексу населених пунктів можливий за рахунок створення підприємств середнього і малого бізнесу та розвитку соціальної інфраструктури.↑ На верх


2.2 Прогноз демографічного розвитку населених пунктів


Прогноз чисельності населення проводився на основі аналізу демографічної ситуації за ряд останніх років.


З аналізу динаміки видно, що чисельність населення села за останні роки має стійку тенденцію до зниження.


В цілому демографічна ситуація характеризується низьким рівнем народжуваності, значною часткою старшого населення, міграції молодого населення в довколишні міста.


Досягнутий на даний момент рівень народжуваності в наступному періоді (на найближчі 15-20 років) негативно вплине на чисельність населення села.


На зростання смертності впливає старіння населення - збільшення частки людей похилого віку. Процес старіння настає в результаті негативних тенденцій демогра-фічних процесів в минулому, особливо народжуваності.


Виходячи з вищевикладеного, на перспективну чисельність населення впливає дія двох складових природного приросту - народжуваності і смертності.


На перспективу можна спрогнозувати дію двох складових загального приросту населення:

а) природний приріст буде мати негативне сальдо протягом наступних 10-15 ро-ків з поступовим зменшенням до нульового значення. Позитивне сальдо буде очіку-ватися не раніше наступних 5 років.

б) механічний приріст прогнозується з незначними відхиленнями в бік негативного або позитивного значень.


Незважаючи на те, що регіон є міграційно привабливим, в селі спостерігається міграційний спад населення.


Таким чином, протягом найближчих 10-15 років буде відбуватися зменшення чисельності населення. Надалі прогнозується поступовий приріст населення приблизно на 1% від існуючого.


В даний час для села важливо не допустити відтоку людей, особливо праце-здатного віку, за межі.


Поліпшення соціально-економічної та демографічної ситуації в цілому, збільшення припливу населення в село можливе шляхом розвитку будівництва житла та об’єктів соціально-культурної сфери, що забезпечить сталий розвиток населеного пункту, його інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур.


Передумовою для подальшого розвитку житлово-цивільного будівництва є наявність придатних під забудову територіальних ресурсів.


Виходячи з територій, прийнятої житлової забезпеченності, рекомендованої ДБН 360-92**, генпланом визначена демографічна ємність населеного пункту, тобто до-пустиме число жителів, яких можна розселити в існуючому жиловому фонді що зберігається і проектованому житловому фонді на даній території.


Згідно з прогнозами до кінця розрахункового терміну чисельність населення с. Семенівка може скласти 370 осіб.


Припускаючи, що освоєння територіальних ресурсів буде відбуватися за рахунок механічного припливу, у складі якого будуть переважати люди в працездатному віці з дітьми, демографічна структура населення може стабілізуватися або покращитися.


Надалі можна очікувати тенденції збільшення питомої ваги дитячої вікової групи внаслідок підвищення народжуваності і міграційного припливу населення, у структурі якого буде переважати молодий дітородний вік.


Втім передбачити всі нюанси розвитку населених пунктів в нових економічних умовах практично неможливо.↑ На верх


2.3 Прогноз зайнятості та трудових ресурсів


Оцінка чисельності трудових ресурсів виконана на основі прогнозованої вікової структури населення обох населених пунктів. Очікувана величина трудових ресурсів збільшиться в перспективі до 175 осіб


У зв’язку з прогнозованим збільшенням чисельності населення за рахунок мігрантів, планується збільшення кількості виїжджаючих на роботу в м. Краматорськ до 115 чол.


Оцінка трудових ресурсів


Таблиця 2.3.1


Категорія населення Сучасний стан На розрахунковий термін
чол. %% чол. %%
Населення , всього 335 100 385 100
Населення в працездатному віці 164 49 175 45.5
Працюючі особи старших вікових груп - - -  
Всього трудових ресурсів (економічно активне населення) 164 49 175 45.5
з них:        
1. Зайняте в економіці 112 33.5 135 35.1
2. Незайняте в економіці 52 15.5 40 10.4


Прогноз структури зайнятості населення (осіб /%%)


№ п/п   Сучасний стан (чол. / %) На розрахунковий термін ( чол./%)
  Экономічно активне населення 164/49,0 175/45,5
1 Зайняте в економіці поселення 2/0,6 20/5,2
  з них:    
  Містоутворюючі підприємства села - / - - / -
  Соціальна сфера 2 /0,6 20/5,2
2 Зайнято на виїзді в інші населені пункти 110/32,9 115/29,9
3 Незайняте населення 52/15,5 40/10,4↑ На верх


2.4 Житлове будівництво


С. Семенівка. Основні проектні пропозиції, які враховувалися при визначенні обсягів і структури житлового будівництва:

- проектна чисельність населення;

- можливе вибуття житлового фонду:

- підвищення якості та комфортності проживання, повний благоустрій будинків;

- вирішення проблем інженерного забезпечення,


Як зазначалося раніше, частина житлового фонду села потрапляє в санітарно-захисні зони від кладовищ.


Для поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення проектом намі-чено закриття діючого кладовища, що дозволить зменшити санітарно-захисну зону з 300 до 100м. В результаті намічених заходів кількість будинків в санзоні зменшиться до 4 од. Житловий фонд, що залишився, буде вибувати із санзон поступово, по мірі амортизації будинків.


Активний розвиток будь-якого населеного пункту на перспективу передбачається у зв’язку з будівництвом житлових будинків, у яких розмістяться люди, що потребують нової житлової площі або бажають поліпшили свої житлові умови, можливі мігранти і переселенці з прилеглих районів.


При розрахунку обсягів нового житлового будівництва враховувалася прогнозна чисельність населення, сучасна ситуація, підвищення якості та комфортності проживання, наявність територій, придатних під забудову.


Існуючий житловий фонд села з підвищеною житловою забезпеченістю 35 - 36 м2 на 1 чол. зможе забезпечити нормативною площею лише 250 чол. ( 9,0 тис. м2 /36м2 )


Виходячи з перспективної чисельності населення - 370 чол, для 120чол. необхідно побудувати 48 квартир (з розрахунку 2,5 особи в 1 квартирі).


З архітектурно-планувальних міркувань проектом до кінця розрахункого періоду прийняте розміщення 46 житлових будинків на 56 квартир, з них 10 будинків - 2-х квартирних.


Розміщення нового будівництва


Однією з головних завдань генерального плану є визначення територій, в тому числі сельбищних, необхідних для його подальшого розвитку.


За межами села територіальному розвитку перешкоджають: з півночі, заходу та сходу розпайовані сільськогосподарські землі колишнього КСП , з півдня – землі Костянтинівського району.


В результаті аналізу територіальних ресурсів у межах села розвиток житлової зони можливий в західній та східній частинах на вільних від забудови територіях.


Всього виявлено 25,0 га вільних територій, придатних під забудову, з них: 3,0 га розташовані в західній частині села на лівому березі річки,22,0 га - в східній частині на правому березі.


Враховуючи розмір присадибних ділянок 0,10 га на 1 садибу, для освоєння запланованих обсягів житлового будівництва необхідно 6,0 га території, з них 3,0 га – в західній частині, де передбачається розмістити 10 будинків 2-х квартирних та 5 одноквартирних, 3,0 га – в східній для будівництва 31 садибного будинку.


Площа запроектованих будинків (квартир) прийнята від 100 м2 і більше.


Орієнтовний обсяг нового житлового будівництва складе 6,0 тис. м2 загальної площі.


Загальний житловий фонд с. Семенівка до кінця розрахункового періоду прогнозується 15,0 тис. м2 загальної площі (9,0 + 6,0), що дозволить розселити 370 осіб при середній житловій забезпеченості 40,0 кв. м на 1 особу (15,0:370).


Рух житлового фонду на проектний період та обсяги нового житлового будів-ництва приведені в таблиці нижче.


Таблиця 2.4.1


Житловий фонд Сучасний стан Вибуття Житловий фонд, що зберігається Новий житловий фонд Всього
т. м2 т. осіб т. м2 т. м2 т. осіб т. м2 т. осіб т. м2 т. осіб
Садибний 9 0.32 - 9 0.25 6 0.12 15 0.37
Всього 9 0.32 - 9 0.25 6 0.12 15 0.37


У відповідності з ДБН 360-92** та ДБН Б.1.1-15:2012 генеральний план населеного пункту розробляється на етап 15-20 років (розрахунковий період генплану). Також в складі генплану розробляється концепція розвитку населеного пункту на строк 40-50 років.


Розвиток поселення за межами розрахункового терміну генплану пропонується в східній частині села на вільній території. Тут можливо побудувати ще 70 садибних будинків з присадибними ділянками 0,10 га.


В с-щі Ашуркове нове житлове будівництво проектом не передбачається, так як в цьому немає необхідності.↑ На верх


2.5 Соціальна інфраструктура


Генеральним планом передбачається створення необхідної мережі обслуговування населення, що є найважливішою складовою частиною соціального розвитку населеного пункту.


Основна мета розвитку системи культурно-побутового обслуговування - створення повноцінних умов праці, побуту і відпочинку мешканців, досягнення нормативного рівня забезпеченості всіма видами обслуговування при мінімальних витратах часу.


По часовій доступності та частоті попиту всі установи обслуговування поділяються на:

- установи повсякденного попиту - перша ступінь обслуговування - магазини продовольчих і промислових товарів, підприємства громадського харчування і т. д.

Установи повсякденного попиту повинні знаходитися в межах пішохідної доступності і розміщуватися в кожному населеному пункті.

- установи періодичного користування - друга ступінь обслуговування, розміщуються в центрах сільських поселень.

- установи епізодичного користування (рідше 1 разу на місяць) розміщуються в центрі муніципального утворення.


Пропонована в селі мережа соціальної інфраструктури обмежується об’єктами повсякденного користування


Установи другої і третьої ступені обслуговування (повсякденного і періодичного користування) розташовані в прилеглому с.Новоселівка м. Краматорська.


Виходячи з прогнозованої демографічної ситуації в селі до кінця розрахункового терміну буде нараховуватися 18 дітей дошкільного віку (5% від всього населення), 30 осіб (7,7% від всього населення) - шкільного.


Згідно ДБН 360-92** розрахунок потреби шкіл проводиться з розрахунку 100% охоплення дітей неповною середньою освітою і 80% - середньою освітою та складає 25 місць.


Потреба в дитячих дошкільних установах визначається виходячи з 85% охоплення дітей установами і складе 15 місць.Проектом пропонується до розміщення:

- магазин - в північній частині села,

- магазин, відділення зв’язку, побутове обслуговування, аптека в складі громадського центру в західній частині села,

- дитячий садок, магазин, відділення зв’язку, побутове обслуговування, медпункт з аптекою в складі громадського центру -, в східній частині села,


Діти шкільного віку будуть відвідувати існуючі школи в с. Новоселівка та Білокузьминівка.


Пожежне депо передбачено в с. Новоселівка на виїзді з села.↑ На верх


2.6 Архітектурно-планувальна організація території населених пунктів


Село Семенівка розташоване на відстані 11 км на південний схід від м. Краматорська.


Зв’язок села з прилеглими населеними пунктами здійснюється по автодорозі місцевого значення.


Вздовж межі села протікає р. Друга Біленька, що розділяє його на два житлових утворення.


Основний масив кварталів садибної забудови розташований на правому березі річки. Рельєф території неспокійний з поступовим зниженням до річки. В північній частині масиву розташовані два кладовища. Одне кладовище - західніше вул. Підгірної - недіюче, розмір СЗЗ - 100 м, друге - на схід вул. Підгірної - діюче, розмір СЗЗ - 300 м.


Розмір санітарно-захисних зон від кладовищ до межі сельбищних територій не відповідає нормативним санітарним нормам.


На лівому березі річки, де рельєф більш спокійний, також розташовані квартали садибної забудови, магазин і церква.


По вул. Центральній в зеленому масиві розташована Братська могила бійців Червоної Армії.


Зелені насадження в селі представлені невеликими зеленими масивами, а також насадженнями вздовж вулиць, річок, кладовищ та на присадибних ділянках.


Селище Ашуркове розташоване вздовж залізничної лінії МШС Краматорськ - Маріуполь на відстані 11 км від центру м. Краматорська та 1 км від села Семенівка.


Рельєф місцевості спокійний.


На території селища розташована будівля зупиночного пункту «Ашуркове» і житлові будівлі, непридатні для проживання.


Об’єктів культурно-побутового обслуговування у селищі немає.


Комплексна оцінка планувальних обмежень


На кресленні «План існуючого використання території зі схемою планувальних обмежень» відображені обмеження відповідно до Закону України та нормативно-правових документів.


Санітарно-захисна зона кладовищ, розташованих в північній частині села: від недіючого - 100 м , від діючого - 300 м відповідно ДСП-173-96 III класу санітарної класифікації.


Так як частина житлової забудови знаходиться в СЗЗ, діюче кладовище намічене до закриття і розмір СЗЗ відповідно ДСанПІН 2.2.2.028-99 п. 3.12 складе 100 метрів.


Поховання пропонується проводити на діючому кладовищі, розташованому зі східної сторони м. Краматорська.


Санітарно-захисна зона від залізничної колії МШС згідно з ДСП-173-96 п. 5.20 становить 100 м. Залізнична лінія проходить уздовж с-ща Ашуркове, в СЗЗ від якої знаходяться житлові будинки селища.


Вздовж меж села протікає р. Друга Біленька. Згідно з ДСП-173-до 96-додаток №13 встановлюється прибережна захисна смуга для середніх річок - 25 м.


Функціональне зонування території


Сформоване функціональне зонування с. Семенівка представлено двома житловими утвореннями, розділеними р. Другою Біленькою.


До недоліків зонування слід віднести:

- наявність житлової забудови в санітарно-захисних зонах від кладовищ і від залізниці в с-щі Ашуркове.


Проектне рішення функціонального зонування засноване на необхідності поступового усунення цих недоліків.


В основу функціонального зонування села покладені наступні основні принципи містобудування:

- необхідність дотримання санітарно-гігієнічних умов,

- створення такої планувальної структури, яка забезпечила б зручний зв’язок з місцями прикладання праці, проживання і відпочинку,

- дотримання протипожежних заходів захисту.


На підставі виконаного аналізу планувальних обмежень і з урахуванням перспективного розвитку генеральним планом передбачається таке проектне функціональне зонування території з виділенням зон: сельбищної, зелених насаджень і зовнішнього транспорту.


Сельбищна зона - для розміщення існуючих та нових ділянок садибної забудови, об’єктів обслуговування і зелених насаджень.


Зона зовнішнього транспорту включає смуги залізничних ліній.


Сельбищна зона


Раціональне і ефективне функціональне зонування і використання території є однією з головних умов планувальної структури села.


Для визначення напрямку територіального розвитку с. Семенівка на розрахунковий термін та містобудівний період був проведений аналіз використання земель, які знаходяться в межах.


В даний час у межах села є вільні території, придатні під розміщення житлової забудови:


- у західній частині села на лівому березі р. Друга Біленька;

- у східній частині на правому березі річки;


Генеральним планом пропонується розміщення в західній частині села 15 житлових будинків на 25 квартир, у східній на правому березі річки – 31 приватний будинок, на містобудівний період (далеку перспективу) – 70 будинків Розмір присадибних ділянок прийнятий 0,10 га.


Сельбищна зона як на розрахунковий термін так і на перспективу вирішена з врахуванням природних умов, рельєфу, існуючої мережі вулиць, забудови, інженерних комунікацій. Трасування проектованих вулиць проектом заплановане таким чином, щоб створювалися сприятливі умови для розміщення житлових будинків з точки зору найкращої орієнтації приміщень по відношенню до сторін світу. Для забезпечення сприятливої інсоляції житлових будинків слід розташовувати так, щоб більшість приміщень були зорієнтовані на південь і південний схід.


Існуюча забудова на території села, розташована в СЗЗ від кладовищ, намі-чається до поступового виносу. Інша забудова, що зберігається, та запроектована органічно вписується в існуючу структуру села.


Проектом прийнятий варіант розміщення житлових будинків садибного типу - лінійний (стрічковий).


Лінійний принцип забудови передбачає розміщення житлових будинків вздовж вулиць.


По відношенню до основного напрямку вулиці, будинки можуть стояти фасадами до неї в одну лінію або з відступом і утворювати курдонери.


Але при будь-якому їх розміщенні необхідно забезпечити кращу інсоляцію житлових приміщень і основний напрямок вулиці.


Від рівня благоустрою та архітектурного оформлення кожної індивідуальної ділянки залежить загальний естетичний рівень не тільки вулиці, а й усього села.


В східній частині села як найбільш перспективній в планувальному відношенні запроектоване розміщення громадського центру в складі дитячого садка на 20 місць, магазину, медпункту з аптекою, відділення зв’зку, об’єкту громадського обслуговування.


Системою пішохідних зв’язків запроектований громадський центр буде зв’язаний з існуючою та проектованою забудовою.


Проектом передбачено ряд заходів щодо планувальної організації зберігаємої і запроектованої забудови - благоустрій, організація проїздів, створення нових пішохідних зв’язків.


Території запроектованих об’єктів обслуговування впорядковуються і озеленяються кущами, газонами, бульваром.


Проектом передбачається система транспортного і пішохідного руху в межах села, що з’єднує існуючі та запроектовані житлові квартали.


Зелені насадження


Зелені насадження в населеному пункті мають особливе значення для формування його вигляду.


За характером використання вони можуть бути:

- загального користування (сквери, озеленені смуги на вулицях, бульвари):

- обмеженого користування (на ділянках громадських установ);

- спеціального призначення (захисні, санітарно-захисні).


В даний час зелені насадження в селі представлені насадженнями вздовж вулиць та на присадибних ділянках.


Проектом передбачається комплекс заходів по організації системи зелених насаджень, яка необхідна для покращення мікрокліматичних та рекреаційних (для відпочинку людей), покращення вигляду сільського населеного пункту, а також виконання захисних і санітарно-гігієнічних функцій. При цьому враховується функціональне значення зелених насаджень в загальному планувальному рішенні села, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.


Створення зелених насаджень загального користування пропонується у вигляді лісопаркових насаджень з прогулянковими доріжками - в житловому утворенні, розташованому на правому березі і у вигляді скверу - в районі Братської могили бійців Червоної Армії.


Зелені насадження обмеженого користування передбачені на ділянках проектованих об’єктів обслуговування.


Зелені насадження спеціального призначення - в районі кладовищ і вздовж східної межі села.


Запроектовані зелені насадження створюють єдину систему озеленення, що сприяє поліпшенню мікроклімату в селі.


У планувальному відношенні існуючі зелені насадження зберігаються і розширюються, старі малоцінні - намічаються до реконструкції.


В даний час с. Семенівка обслуговує державна пожарна частина, розташована в м. Краматорську.


Нормативний радіус обслуговування 3 км не охоплює територію села.


З врахуванням охоплення всієї території села та дотримання нормативного радіусу 3,0 км автошляхами загального користування проектом передбачено розміщення пождепо на 2 машини на виїзді із с. Новоселівка.


Гаражні приміщення пождепо повинні забезпечувати розміщення 100 % резерву основних пожежних машин (які подають на пожежу вогнегасні речовини).↑ На верх


2.7 Вулично-дорожня мережа


Даним проектом передбачається подальший розвиток та удосконалення вулично-дорожньої мережі села.


Розвиток вулично-дорожньої мережі с. Семенівки передбачає реконструкцію існуючих вулиць, будівництво нових в районах проектованої забудови і включення їх в загальну вулично-дорожну мережу села, а також передбачається:

¬

- влаштування твердого покриття проїжджої частини всіх вулиць;

- влаштування пішохідних тротуарів, доведення ширини вулиць у червоних лініях до нормативних значень.


На проектний період ширина вулиць у червоних лініях складе 16-20 метрів. Довжина вулично-дорожньої мережі - 6,7 км.


Основними вулицями села на розрахунковий термін будуть: Шкільна, Центральна, Клубна, Лугова.


Рух транспорту і пішохідні зв'язки селища вирішуються по існуючим і проектованим вулицями.


Розвиток нових приміських автобусних маршрутів, що заходять у село, на розрахунковий термін не передбачено. Проектом пропонується після реконструкції вуличної мережі села продовжити існуючий приміський маршрут в східну його частину.


Схема руху транспортних маршрутів показана на кресленні.


Розвиток внутрішнього громадського транспорту у селі не передбачено.


Очікувана кількість легкових автомобілів жителів села на проектований період, при рівні автомобілізації 280 машин на 1000 мешканців, становитиме 104 одиниць.


Зберігання індивідуального автотранспорту передбачається на присадибних ділянках власників.


Обслуговування автотранспорту передбачено на існуючих АЗС і СТО міста Краматорська.↑ На верх


2.8 Інженерна інфраструктура


2.8.1 Водопостачання


Внутрішнім водопроводом та каналізацією обладнуються будівлі культурно-побутового призначення, повністю існуюча і проектована садибна забудова.


Полив присадибних ділянок зберігається з тих же джерел.


Норми водоспоживання на хозпитні потреби населення, пожежогасіння прийняті у відповідності зі . ДБН В.2.5-74:2013.


На проектний період джерелом водопостачання залишається водовід з міської мережі м. Краматорська, який буде забезпечувати водою існуючу і проектовану забудову.


Витрати питної води на розрахунковий період складуть - 94,38 м3/добу.


Таблиця 2.8.1.1


№пп Найменування споживачів Од.виміру Розрахунковий період
кількість норма витрат л/доб. витрати м³/доб.
1 2 3 4 5 6
1. Населення, яке проживає в будинках, обладнаних внутрішнім водопроводом, каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами осіб 200 230 46
2. Населення, яке проживає в будинках, обладнаних внутрішнім водопроводом і з каналізацією без ванн осіб 170 150 25.5
3. Утримання худоби та птахів       14.3
  Разом:       85.8
  Всього з урахуванням 10% на невраховані потреби:       94.38


Примітка:

Водоспоживання у тваринницькому секторі (худоба в особистому користуванні при відсут-ності даних про його кількість) прийнято в розмірі 20% господарсько-питного водоспоживання населення, яке проживає в садибній забудові.


Загальна протяжність мережі водопостачання на розрахунковий період складе - 6,1 км.


Гаряче водопостачання передбачається від місцевих водонагрівачів.


Схема водопостачання села намічається замкнуто-кільцева, об'єднана: господарсько-питна та протипожежна.


Протипожежні заходи


Розрахонкова витрата води на зовнішнє пожежагосіння села становить 5л/сек., розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 (ДБН В.2.5-74:2013).


Витрати води на внутрішнє пожежогасіння приймаються додатково до зовнішнього з розрахунку 1 пожежний струмінь.


Загальна розрахункова витрата води на пожежогасіння складе 10+2,5=12,5л/сек.


Тривалість гасіння пожежі приймається 3 години (ДБН В.2.5-74:2013).


Необхідний протипожежний запас води становитиме 40,0 м3


Пожежогасіння буде забезпечено через пожежні гідранти, що встановлюються на кільцевих водопровідних мережах через 150м.


В даний час с. Семенівка та с-ще Ашуркове обслуговуються пождепо, яке розташоване в м. Краматорську.


Цим генпланом передбачено розміщення нового пождепо на дві машини на тери-торії села Новоселівка.↑ На верх


2.8.2 Каналізація


В с. Семенівка проектом передбачено влаштування централізованої каналізації з відведенням господарсько-побутових стоків від існуючей та ¬¬проектної житлової забудови і об'єктів культурно-побутового призначення.


У відповідності зі ДБН В.2.5-75:2013 розрахункові норми водовідведення прийняті рівними нормам водоспоживання на господарсько-питні потреби.


Ступінь обладнання внутрішньою каналізацією аналогічна рішенням по водопостачанню. Розрахункова кількість стічних вод складе 78,65 м3/добу


Таблиця 2.8.2.1


№ пп Найменування споживачів Од. Виміру Розрахунковий термін
кількістьь норма витрат л/доб. витрати м³/доб.
1 2 3 4 5 6
1. Населення, яке проживає в будинках, обладнаних внутрішнім водопроводом, каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами осіб 200 230 46
2. Населення, яке проживає в будинках, обладнаних внутрішнім водопроводом і каналізацією без ванн осіб 170 150 25.5
           
  Разом:       71.5
  Всього з урахуванням 10% на невраховані потреби:       78.65


Схема каналізації вирішується наступним чином: стічні води від об'єктів каналізу-вання по самопливній мережі каналізації направляються на запроектовані малі очисні споруди.


Після очищення стічні води скидаються у річку.


На розрахунковий період загальна довжина мереж господарсько-побутової каналізації в існуючій та проектній забудові складе 6,4 км↑ На верх


2.8.3 Газопостачання


Проектом передбачено влаштування мережі газопостачання в селі Семенівка. Централізованим газопостачанням буде охоплено 100 % існуючої і проектованої забудови села.


Для газопостачання проектованого житла передбачається будівництво 2-х ГРП , а також укладання 2,7 км газопроводу середнього тиску та 5,5 км - низького.↑ На верх


2.8.4 Теплопостачання


Генеральним планом після газифікації с. Семенівки опалення існуючої і проектованої забудови буде здійснюватися від індивідуальних газових котлів, працюючих на природному газі↑ На верх


2.8.5 Санітарне очищення


Проектом передбачається планово-регулярне очищення від твердих побутових відходів.


Система очищеня вивізна, накопичення твердих відходів здіснюється в незмінних контейнерах.


Загальна кількість відходів складе 9,8 т/рік (ДБН 360-92**, п.10.33).


Тверді відходи передбачається вивозити на звалище м.Краматорська.↑ На верх


2.8.6 Інженерна підготовка територія


Інженерна підготовка території села здійснюється з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов для проживання, приведення території в стан який допускає на ній будівництво житлових будинків та об'єктів культурно-побутового призначення.


Комплекс робіт щодо інженерної підготовки включає вертикальне планування території , яке розробляється за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.


Проектом передбачено в існуючий частині села, а також на знову освоюваних територіях під житлову забудову, під об'єкти культурно-побутового призначення проведення заходів по забезпеченню відведення поверхневих стоків.


Цим проектом передбачено, що на наступних стадіях проектування при складанні схеми вертикального планування поздовжні ухили проїжджих частин вулиць та пішохідних доріжок повинні бути прийняті згідно нормативної документації.


Також цим генпланом передбачено, що перед проведенням будівельних робіт на освоюваних територіях повинні бути проведені заходи з інженерної підготовки:

- проведення відсипання і підняття вертикальних відміток;

- проведення планувальних робіт з таким розрахунком щоб об'єкти та інженерні споруди, що зводяться, не блокували відтік повеневих вод, і не було підйому ґрунтових вод.


Для відведення поверхневих стоків передбачено застосування відкритого водовідвідного устаткування ( канав, кюветів, лотків) та частково по мережі зливної каналізації закритого типу на проектовані малі очисні споруди.


Розташування проектованих очисних споруд показано на креслені «Схема вулично-дорожної мережі, сільського та зовнішнього транспорту. Інженерної підготовки та захисту території»↑ На верх


2.9 Заходи по поліпшенню охорони навколишнього середовища


В даному розділі наводиться зведений перелік заходів з охорони навколишнього середовища


Основними заходами щодо зниження забруднення атмосферного повітря є:

- газифікація селища і переобладнення опалення садибної забудови та об'єктів громадського обслуговування від газових котлів;

- повний благоустрій вулиць і проїздів шляхом влаштування якісного твердого покриття та озеленення вздовж їх.


Щоб уникнути забруднення поверхневих і ґрунтових вод проектом передбачаються наступні заходи:

- будівництво каналізаційної мережі для пропуску господарсько-побутових стоків на проектовані малі очисні споруди;

- збір і видалення твердих побутових відходів за системою планово-посадибного очищення із подальшим знешкодженням їх на звалищі м.Краматорська.


Запобігання забруднення ґрунту побутовим сміттям досягається шляхом планомірного сміттєвидалення з житлової забудови.↑ На верх


2.10 Території, необхідні для подальшого розвитку населених пунктів


В межах села Семенівка виявлено 25 га вільних територій, придатних для забудови.


Розвиток сельбищної зони передбачається на вільних територіях як в західній так і в східній частинах села.


Потреба в територіях, необхідних для нового житлового будівництва на кінець розрахункового етапу визначена з розрахунку 0,10 га на 1 садибу і складе 6,0 га, а з врахуванням розміщення інших елементів сельбищної зони ( об’єктів громадського обслуговування, вулиць, проїздів та зелених насаджень) вона складе 10,0 га, з них: 3,0 га планується освоїти в західній частині села, 7,0га - в східній.


Розміщення нового громадського центру в складі: дитячого садка на 20 місць, магазину, медпункту з аптекою, відділення зв’язку, об’єкту бутового обслуговування заплановано в східній частині. Потреба в території згідно ДБН 360-92** табл.. 6.1 складе 0,5 га.


Потреба в зелених насадженнях загального користування згідно нормативів ДБН 360-92** 14 м2 на 1 особу складе 0,5 га (14 м2х370).


Недивлячись на те, що забезпеченість існуючими зеленими насадженнями перевищує нормативний показник (15 м2/особу) проектом передбачено створення нових зелених насаджень загального користування:

- в житловому утворенні в західній частині села,

- у вигляді скверу - в районі Братської могили бійців Червоної Армії,

- на ділянках запроектованих об’єктів обслуговування,

- бульвару.


Загальна площа зелених насаджень загального користування збільшиться на 8,4 га, з них на 2,2 га – за рахунок придатних під забудову територій, 6,2 га – інших незабудованих земель.


Необхідні території для розвитку вулиць проїздів визначені методом фактичного обміру. Площа нових вулиць, проїздів складе 1,3 га.


Освоєння на розрахунковий період вільних територій, придатних під забудову -10,0 га .


Таблиця 2.10.1


Територія по функціональному використанню Всього, га В західній частині села В східній частині села
       
Житлове будівництво 6 3 3
Громадський центр 0.5 - 0.5
Зелені насадження загального користування (крім мікрорайонних) 2.2 - 2.2
Вулиці, проїзди 1.3 - 1.3
Разом 10 3 7


Решта вільних територій 15,0 га (25,0-10,0), розташованих в східній частині села, залишиться в якості резервних для подальшого розвитку сельбищної зони за межами розрахункового періоду генплану.↑ На верх


2.11 Сучасний та проектний розподіл території


Село Семенівка


Баланс території дає загальне, орієнтовне уявлення про використання земель в результаті проектних рішень генерального плану в період розрахункового етапу.


Загальна площа села станом на 01.01. 2015 р. згідно форми статистичної звітності 6-зем в м. Краматорську становить 109,0 га, з них сельбищні території займають 93,6 га або 85,9 % від загальної площі. До сельбищних територій віднесені і вільні території, придатні для забудови. Вони займають площу 25,0 га, що становить 26,7 % від всієї сельбищної зони.


Протягом проектного періоду відбудеться трансформація земель всередині житлового утворення села. Розміщення житлової забудови і інших елементів сельбищної зони пропонується здійснювати на вільних територіях у східній і західній частинах села.


Інші незайняті території (городи, покриті хаотичною деревною і трав’янистою рослинністю землі) переходять в категорію зелених насаджень загального користування та спецпризначення: влаштування санітарно-захисних зон, влаштування вітрозахисного та охоронного озеленення по периметру населеного пункту.


Міроприємства по організації зелених насаджень присадибних ділянок виконується власне мешканцями.


До кінця розрахункового періоду загальна площа с. Семенівка залишиться незмінною.


Розвиток села на містобудівний період (на далеку перспективу) передбачається в східній частині села на території 15,0 га. Тут можливо побудувати близько 70 будинків.


Селище Ашуркове.


Загальна площа с-ща Ашуркове - 3,0 га.


До кінця розрахункового терміну територія селища збережеться в колишніх межах.


У проекті відображені зміни у використанні основних елементів території житлових утворень с. Семенівка і с-ща Ашуркове.


Баланс території с. Семенівка


Таблиця 2.11.1


№№ п/п Території Сучасне використання По генеральному плану
га % м2/люд. га % м2/люд.
1 2 3 4 5 6 7 8
  А. Сельбищні території            
1 Житлова забудова 56.5 60.36 1765.63 62.5 62.63 1689.19
  у тому числі:            
- садибна 56.5 60.36 1765.63 62.5 62.63 1689.19
2 Ділянки установ та підприємств обслуговування 0.1 0.11 3.13 0.6 0.6 16.22
3 Зелені насадження загального користування 0.5 0.53 15.63 8.9 8.92 240.54
4 Вулиці, дороги, проїзди 11.5 12.29 359.38 12.8 12.83 345.95
5 Вільні території, придатні для забудови 25 26.71 781.25 15 15.03 405.41
  Всього за розділом А 93.6 100 2925 99.8 100 2851.43
  Б. Несельбищні території            
1 Кладовища 1.2 - - 1.2 - -
2 Інші вільні території (городи, зелені насадження) 14.2 - - 0 - -
3 Зелені насадження спецпризначення - - - 8 - -
  Всього за розділом Б 15.4 - - 9.2 - -
  Всього в межах села 109     109 - -


Баланс території с-ща Ашуркове


Таблиця 2.11.2


№№ п/п Території Сучасне використання По генеральному плану
га % м2/люд. га % м2/люд.
1 2 3 4 5 6 7 8
  А. Сельбищні території            
1 Житлова забудова (непридатна для проживання) 0.8 98.77 400 0.8 98.77 400
2 Нежитлова забудова (будівля зупиночного пункту) 0.01 1.23 5 0.01 1.23 5
3 Зелені насадження загального користування - - - - - -
4 Вулиці, дороги, проїзди - - - - - -
  Усього за розділом А 0.81 100 405 0.81 100 405
  Б. Несельбищні території            
1 Інші вільні території 2.19 - - - - -
2 Зелені насадження спецпризначення - - - 2.19 - -
  Усього за розділом Б 2.19 - - 2.19 - -
  Всього в межах селища 3 - - 3 - -↑ На верх


2.12 Організаційні заходи із реалізації генерального плану


Міська рада та її виконавчі органи повинні керуватися генеральним планом під час:

- підготовки обґрунтованих пропозицій щодо змін меж населеного пункту;

- підготовки вихідних даних для розробки планів земельно-господарського устрою території населеного пункту;

- вирішення питань по розташуванню та проектуванню нового будівництва, проведення реконструкції, капітального ремонту об’єктів та благоустрою територій;

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність або користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;

- організації розробки та затвердження планів зонування території, детальних планів території, планів червоних линій, іншої містобудівної документації;

- організації проведення грошової оцінки земель;

- розробка та затвердження місцевих містобудівних програм та програм соціально – економічного розвитку;

- організації рабіт по виконанню оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій на стан навколишнього середовища;


Організаційне забезпечення реалізації генерального плану повинен здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого є контроль за виконанням рішень генерального плану.


Реалізація генерального плану – це безперервний процес актуалізації та проекттування, який стає можливим при умові створення та ведення моніторінгу реалізації генерального плану на основі створення банку даних містобудівної документації засобами комп’ютерних технологій. Управління реалізацією положень генерального плану базується на постійному коригуванні проектних рішень, пов’язаних зі змінами різних факторів, які не завжди можуть бути спрогнозовані. Система моніторингового нагляду повинна контролювати хід реалізації містобудівних програм, порівнювати результати з проектними розробками і повідомляти органи місцевого самоуправління про необхідність коригування рішень, протиречних проекту и можуть викликати небажані ускладнення містобудівної ситуації.


Діючим законодавством передбачається право місцевих Рад за взаємним погодженням перерозподіляти повноваження організацій управління, створювати асоціації для вирішення загальних питань.↑ На верх


2.13 Основні показники генеральних планів населених пунктів


Таблиця 2.13.1


№№ п/п Найменування показників Од. виміру Існуючий стан Етап 15-20 років
1 2 3 4 5
  Село Семенівка      
1 Населення      
  Населення села, всього. осіб 320 370
2 Територія в межах населеного пункту , всього га 109 109
  в тому числі:      
- житлової забудови, всього га 56.5 62.5
  садибної   56.5 62.5
- Громадської забудови га 0.1 0.6
- Зелених насаджень загального користування га 0.5 8.9
- Вулиць, доріг, проїздів га 11.5 12.8
- Вільних територій, придатних під забудову га 25 15
- Кладовищ га 1.2 1.2
- Інших вільних територій (городів, зелених насаджень) га 14.2 -
- Зелених насаджень спецпризначення га - 8
3 Житловий фонд, всього тис. м2 будин./ квартир 9,0 185 15,0 243 >
  Розподіл житлового фонду за видами забудови      
- садибна тис. м2 будин/ квартир 9,0 185 15,0 231/241
- Середня забезпеченість населення загальною площею м2/чол. 28.1 40.5
  Вибуття житлового фонду, всього тис. м2 - -
4 Нове житлове будівництво, всього. тис. м2. будин./ квартир - 6,0 46/56
  в тому числі:      
- садибне - " - - 6,0 46/56
5 Об’єкти громадського обслуговування      
  в тому числі:      
- дитячий садок на 20 місць об.   1
- медпункт, об. об. - 1
- аптека об. - 1
- магазини об. 1 3
1 2 3 4 5
- підприємства побутового обслуговування об. - 1
- Відділення зв’язку об. - 1
6 Вулично-дорожна мережа та транспорт населеного пункту      
- Довжина вулиць і доріг, всього км 5.3 6.7
         
- Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 0.48 0.61
         
- Довжина шляху ліній автобусу км 0.8 4.3
         
- Загальний рівень автомобілізації од/на тис.мешк. 150 280
7 Інженерне забезпечення      
  Водопостачання      
- Сумарний відпуск води тис.м3/ добу 10 94.38
         
  Каналізація      
- Загальне надходження стічних вод тис.м3/ добу - 78.65
- Сумарна потужність очисних споруд тис.м3/ добу - 150
  Газопостачання      
- Споживання газу, всього млн.м3/рік - 0.11
8 Санітарне очищення території      
- Обсяги твердих побутових відходів, всього т/рік 89.6 103.6
         
  С-ще Ашуркове      
1 Населення      
  Населення селища, всього. чол. 15 15
2 Територія в межах населеного пункту , всього га 3 3
  в тому числі:      
- Житлової забудови, всього га 0.8 0.8
  багатоквартирної   0.8 0.8
- Громадської забудова га 0.01 0.01
- Інших вільних земель га 2.19 -
- Зелених насаджень спецпризначення га - 2.19
3 Житловий фонд, всього тис. м2 будин./ квартир - -
  Розподіл житлового фонду за видами забудови      
  багатоквартирна тис. м2. будин./ квартир - -
1 2 3 4 5
- Середня забезпеченість населення загальною площею м2/чол.    
  Вибуття житлового фонду, всього тис. м2 - -
4 Нове житлове будівництво, всього. тис. м2 заг. пл. будин. - -
5 Об’єкти громадського обслуговування об. - -↑ На верхГрафічні матеріалиДетальний план с.Семенівка, с.Ашуркове

7156 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?